http://expertgroeptoetsenpo.nl/expertgroep_toetsen_po

Expertgroep Toetsen PO

Eindtoetsen

Toetsaanbieders van een eindtoets dienen een formeel verzoek tot toelating van hun toets in bij het ministerie van OCW. Bij de beslissing over de toelating van andere eindtoetsen laat de minister van OCW zich adviseren door een onafhankelijke commissie, de Expertgroep Toetsen PO.

De expertgroep beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een eindtoets. Bij deze beoordeling doet de expertgroep een beroep op externe onderwijskundige experts en de COTAN. Aan de hand van de beoordelingen van deze externe deskundigen formuleert de expertgroep haar advies. 

 

De minister van OCW beslist, mede op basis van dit advies over toelating van de desbetreffende toets voor gebruik in het primair onderwijs. Het advies van de expertgroep is zwaarwegend, maar niet bindend. Mocht de minister afwijken van het advies van de expertgroep, dan zal dit gemotiveerd worden in het betreffende besluit.

 

De toetsaanbieder van een toegelaten toets, dient elke nieuwe versie van de toets voor tussentijdse beoordeling voor te leggen aan de expertgroep. 

 

Het besluit van de minister tot toelating van de eindtoets in het primair onderwijs geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets eveneens positief zijn. Daarna dient opnieuw een verzoek tot toelating van de eindtoets te worden ingediend bij het ministerie OCW.

 

Lovs-toetsen

De expertgroep geeft ook een eigenstandig oordeel over de kwaliteit van een lovs-toets of reeks van lovs-toetsen. Lovs-toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep kunnen scholen gebruiken om aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) te voldoen.

 

De expertgroep doet geen uitspraak over het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs), enkel over de toetsen die voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem gebruikt worden.

 

Secretariaat

Het secretariaat van de expertgroep is ondergebracht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In het  Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO zijn de organisatie en procedures van de expertgroep uitgebreider beschreven.