Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Expertgroep rondt extra opdrachten af en rapporteert aan OCW

De Expertgroep heeft in september van dit jaar een tweetal extra opdrachten gekregen van de staatssecretaris. Het afgelopen najaar heeft de Expertgroep gewerkt aan deze opdrachten en hebben deze onlangs afgerond.

 

Beide opdrachten hebben geresulteerd in afzonderlijke maar samenhangende rapporten. In deze rapporten worden de bevindingen van de Expertgroep gerapporteerd, maar tevens aanbevelingen die moeten leiden tot een verbetering van de vergelijkbaarheid van de verschillende eindtoetsen. Afgelopen vrijdag heeft de Expertgroep de rapporten vastgesteld en aan het OCW aangeboden.

 

Momenteel wordt er een tussenevaluatie van de Toetswet, waarin de Expertgroep wordt ingesteld,  uitgevoerd. In januari zal het ministerie van OCW de resultaten van deze tussenevaluatie rapporteren aan de Tweede Kamer. In de kamerbrief zullen de twee rapporten van de Expertgroep tevens besproken worden. Na de publicatie van de kamerbrief zullen de rapporten worden gepubliceerd op de website van de Expertgroep.

 

Achtergrond:

De minister heeft een onafhankelijke commissie ingesteld, de Expertgroep Toetsen PO, die de minister adviseert over het toelaten van andere eindtoetsen. Daarnaast beoordeelt de Expertgroep Toetsen PO tevens de tussentijdse toetsen van leerling- en onderwijsvolgsystemen (LOVS). Het secretariaat van deze commissie wordt gefaciliteerd door het NIP, waarvoor het NIP subsidie ontvangt.