Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Algemene informatie Eindtoetsen

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. De eindtoets meet in ieder geval de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen. Naast deze verplichte onderdelen kan de eindtoets ook andere kennis en vaardigheden in kaart brengen. Of, en zo ja welke, andere kennis en vaardigheden naast de taal- en rekenvaardigheid worden getoetst mogen toetsaanbieders zelf bepalen.

 

Naast een indicatie van de beheersing van de referentieniveaus voor taal en rekenen, geeft de eindtoets ook aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past, gebaseerd op de resultaten van de eindtoets.

Basisscholen hebben voor 1 maart al een schooladvies voor het vervolgonderwijs van haar leerlingen gegeven. Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven naast dit schooladvies.

 

Indien het resultaat van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Wanneer het resultaat van de eindtoets lager is dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies niet naar beneden aangepast.

 

Een basisschool of eindtoets kan geen indicatie geven voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro). Voor een indicatie voor lwoo of pro dient additioneel onderzoek gedaan worden, een basisschool kan wel aangeven dat er een vermoeden is dat een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo of pro. In overleg met ouders zal een leerling dan worden aangemeld voor aanvullend onderzoek.

 

Centrale Eindtoets en CvTE

Aangezien de overheid de basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen bij hun leerlingen van groep 8, is het tevens gewenst dat de overheid één eindtoets beschikbaar stelt voor de scholen. Dit is de Centrale Eindtoets. De verantwoordelijkheid voor de Centrale Eindtoets ligt bij  het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In opdracht van het CvTE ontwikkelt stichting Cito de Centrale Eindtoets. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de Centrale Eindtoets, deze wordt dan ook niet ter beoordeling voorgelegd aan de Expertgroep toetsen PO.

 

Meer informatie over het CvTE en de Centrale Eindtoets vindt u hier: www.hetcvte.nl

 

Eindtoetsen van andere aanbieders

Om er voor te zorgen dat basisscholen kunnen kiezen uit meerdere toetsen, zijn andere aanbieders door het OCW uitgenodigd eindtoetsen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in het basisonderwijs. Eindtoetsen dienen echter wel betrouwbaar en van goede kwaliteit te zijn. Daarom zijn er voorwaarden opgesteld waar een eindtoets aan dient te voldoen. De onafhankelijke adviescommissie Expertgroep toetsen PO wordt door de staatssecretaris gevraagd om de ingediende eindtoetsen te beoordelen alvorens de eindtoetsen worden toegelaten in het primair onderwijs.

 

Over de beoordeling van de eindtoetsen vindt u meer informatie op deze website.